Công ty Cổ phần Tập đoàn Quartz Stone bổ nhiệm cán bộ  - Quartz Stone