Giá trị cốt lõi - Quartz Stone
Trang chủ Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

TẬP ĐOÀN QUARTZ STONE

– Knowledge: Sự hiểu biết

Hiểu biết khách hàng, hiểu biết thị trường, hiểu biết sản phẩm, hiểu biết về sự thẩm mỹ.

– Innovation: Sự đổi mới

Chúng tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu để đổi mới và hướng tới các giá trị của tương lai

– Responsibility: Trách nhiệm

Chúng tôi luôn làm việc với tất cả trách nhiệm với khách hàng và với người lao động.

– Collaboration: Sự hợp tác

Chúng tôi coi mỗi khách hàng, mỗi cán bộ công nhân viên đều là một mắt xích quan trọng trong hệ thống sản xuất kinh doanh để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.

– Customer focus: Tập trung vào khách hàng

Chúng tôi không chỉ tập trung vào sản phẩm, chúng tôi còn tập trung vào nhu cầu của khách hàng.

Với Quartz Stone, khách hàng là trung tâm và là mục đích để chúng tôi sáng tạo, phát triển và phụng sự.

Gtcl